Buradasınız : İş Güvenliği Uzmanı

İŞ Güvenliği Denetimleri

İŞ Güvenliği Denetimleri - İş teftişi; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı,çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan, devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ve verilen diğer teftiş faaliyetlerini kapsamaktadır.

İş teftişi; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı,çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan, devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ve verilen diğer teftiş faaliyetlerini kapsamaktadır.

İşyeri denetimleri ,4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişleri tarafından yapılır.

İşyeri denetimleri neden yapılır?
İşyerlerinde yürütülen üretim veya hizmetler nedeniyle gerek çalışanlar gerekse işverenler çalışma ortam ve koşullarından kaynaklanan çeşitli tehlikeler altındadır. Bu riskler çalışma ortamında kullanılan makine, araç, gereç, alet, aygıt, tesis veya üretim esnasında kullanılan hammadde ve malzemelerden kaynaklanabileceği gibi çalışanların çalışma sürelerinin uzunluğu, günlük, haftalık, yıllık dinlenmelerin gerektiği şekilde kullandırılmaması, ücret ödemelerindeki eksik ya da yanlış uygulamalar veya kayıt dışı çalışma gibi çalışma koşullarından da kaynaklanabilmektedir.

Bütün bu riskler kimi zaman çalışanların bir iş kazası sonucu ölmesi,sakat kalması, meslek hastalığına yakalanması gibi çalışanın veya ailesinin hayatını olumsuz etkileyecek sonuçlar yaratabilmekte, aynı zamanda işvereni de kendisine karşı açılan tazminat davaları sonucunda büyük zararlara uğratabilmektedir.

Bu sonuçlar, işyeri ölçeğinde üretimde verim düşüklüğü, üretim kalitesinin azalması, işyerinde çalışma ortamının bozulması ve çalışanların sıklıkla işlerini değiştirmesi şeklinde yansıyabilmektedir. Bu anlamda iş teftişi; işyeri ortamında başlayıp sosyal hayata yansıyacak sorunlara sebep olabilecek risklerin yok edilmesini sağlayarak risklerin önlenebilmesi için gereklidir.

İş müfettileri ne gibi evrakları ister?

İşyerine gelen iş müfettişi mevzuatın tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü her türlü kayıt ile puantaj cetveli, defter, belge,liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulası, ilan, sağlık raporu,işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu defteri, tesisat, makina ve cihazların periyodik bakım ve kontrol kartları vb. belgeleri talep ederler.Gerek duyması halinde belgelerin birer örneğini isteyebilir ya da belgeleri teftişin tamamlamasına kadar alıkoyabilirler.

İş müfettişlerinin istediği evraklar;

- Kapasite Raporu

 - İş Akış Şeması

 - Personel özlük dosyaları

 - Çalışılan taşeronlarla aramızda imzalanmış sözleşme örnekleri

 - Yemekhane, çay dağıtımı işlerinde çalıştırılan personellerin portör muayene kayıtları. (3 ayda bir yenilenerek çalışanların özlük dosyalarında ve çalışma yemekhane, çay ocağı ya da mutfak gibi yerlere asılmalıdır.)

 - Ortam analiz ölçümlerinin(iş hijyeni ölçümleri) raporları. (Gürültü, toz, aydınlatma, termal konfor, vb.)

 - Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların sağlık raporları

 - Metal işleriyle uğraşanların tetanos aşısı olanların listesi

 - Tozlu ortamda çalışanların göğüs radyografileri

 - Gürültülü ortamlarda çalışanların kulak odyogramları

 - Forklift operatör belgeleri

 - Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgeleri veya diplomaları

- İş makinası kullanıcılarının operatör belgeleri

 - Acil durum ekiplerinin listeleri

 - Acil durum ekiplerinin eğitim belgeleri,tatbikat raporları

 - İşçilere verilen kişisel koruyuculara ait zimmet belgeleri

 - Kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları

 - Kişisel koruyucu donanım uygunluğunu gösterir (CE etiketli) belge

 - İçme suyu analizleri.(biyolojik ve kimyasal)

 - İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin sözleşmeleri. (hem çalışanla şirket arasındaki hem de bakanlığa bildirilen sözleşme örnekleri.)

 - Noter onaylı tespit ve öneri defteri.( işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işveren veya vekili tarafından imzalanan ve işyerinde tespit edilen durumların yazılması gereken noter onaylı 3 nüshalı defter.)

 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı tutanakları

 - İlkyardım eğitimi almış çalışanların ilgili sertifikaları

 - Çalışanların aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sertifikaları. (çalışanların özlük dosyalarında bulunmalı)

 - Elektrik ve topraklama tesisatı kontrol belgesi.(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

 - Paratoner kontrol belgesi ve imalatçı yeterlilik belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

 - Havalandırma tertibatı kontrol belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

 - Kazanların TSE imalat yeterlilik belgesi, kazancıların ateşçi belgesi, kazanların kontrol belgesi.(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

 - Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

 - Asansör kontrol kayıtları. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

 - Servis araçlarının periyodik bakım ve kontrol belgeleri.

 - Yangın alarm ve tahliye tatbikatlarının tutanakları.

 - Yangın söndürme cihazlarının kontrol belgeleri. (yangın söndürme cihazları 6 ayda bir kontrol edilmelidir.)

 - Yangın söndürme sistemleri kontrol belgeleri.

 - Risk analizi (iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp İSG Kurulunda kurul üyeleri tarafından değerlendirilerek hazırlanacaktır.)

 - Acil durum eylem planı(iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp İSG Kurulunda kurul üyeleri tarafından değerlendirilerek hazırlanacaktır.)

 - İşletme iç yönetmeliği( iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp İSG Kurulunda kurul üyeleri tarafından değerlendirilerek hazırlanacaktır.)

 - Son bir yıl içerisinde meydana gelen iş kazaları kayıtları.

 - Çalışan temsilcisi