Buradasınız : İş Yeri Hekimi

Yardımcı Sağlık Personeli

Yardımcı Sağlık Personeli - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, yardımcı sağlık personeli olarak tanımlayabiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, yardımcı sağlık personeli olarak tanımlayabiliriz.

İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler,'İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Diğer sağlık personeli belgesi kimlere verilir?

Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni diplomasına ve Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip olanlardan,

- Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak yada yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,
- İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,
- Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, belge verilir.
Diğer sağlık personelinin görevleri;
- İşyeri hekimiyle birlikte çalışarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlamak, değerlendirmek ve izlemek, veri toplamak ve kayıt tutmak,
- İşyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında ve çalışanların sağlık ve çalışma geçmişlerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazma işlemleri gibi, işyeri hekimine yardımcı olmak,
- Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve bu kişilerin sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
- İş yeri hekimi ile birlikte çalışarak, ilkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünü sağlamak,
- Çalışanların sağlık eğitiminde yer almak,
- İşyeri hekimiyle birlikte işyeri bina ve eklentilerinde hijyen şartlarının sağlanmasıyla ilgili denetlemeleri yapmak,
- İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
- Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarına destek sağlamak,bu kişilerle işbirliği yapmak.
Diğer sağlık personelleri, yönetmelikte(İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik )belirtilen görevlerini yerine getirirken, işin işleyişini olduğunca aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

- Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
- Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
- Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakikadır.

İşyeri hekiminin tam süreli görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin yerine getirilmesi sebebiyle bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talep etmesi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.