Buradasınız : İş Güvenliği Uzmanı

İsg Psikososyal Risk Etkenleri

İsg Psikososyal Risk Etkenleri - Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) psikososyal tehlikeleri iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim temelinde tanımlamıştır.
İşyerlerinde görülen psikososyal etmenler ;mobbing, izinlerin durumu,mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik destek programlarının varlığı,çalışma ortamının fiziksel koşulları ,işlerin organize edilme durumu,kurum kültürü,gece mesaisi,sık nöbet,hasta ve iş yükü şeklinde sıralanabilir. Psikososyal etmenlerin iyileştirilmesi ve giderilmesi, iş yeri ortamındaki tehlikelerin kontrol altına alınmasına da faydalı olacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre işten kaynaklanan stres;Çalışanın; bilgi, beceri ve baş etme kapasitesini aşan talep ve baskı karşısında verdiği cevap olarak tanımlanmaktadır.

İş yerindeki stres;Zayıf iş organizasyonundan, kötü yönetimden,uygunsuz çalışma koşullarından,üstlerin yetersiz desteğinden, çalışanın dışlanmasından, çalışanın kariyer düzeyinden,çalışanın iş içindeki görev tanımının yapılmamasından ,kurum kültürünün durumundan ,iş ve yaşamla ilişkili sorunların çözülmemesinden kaynaklanmaktadır.

Stres;Başarısızlık,uyumsuzluk,kaygı, depresyon gibi psiko-fizyolojik bozukluklar,tükenme ve benzeri durumlar,uzun dönemde de davranış bozukluklarına neden olabilmektedir. Aşırı stres, hem psikolojik hem de fizyolojik bozukluklara yol açtığı için, performansın düşmesine neden olmaktadır .

Stresin kurumdaki etkilerine değinecek olursak; performans düşüklüğü, çalışan devir hızının artması(turno over) ve sonucunda işe doyumunun engellenmesi ve işten ayrılma,işe devamsızlık,yabancılaşma (kuruma karşı olumsuz duygusal tepkiler,toplumsal uyumsuzluk,moral eksikliği)olarak sıralayabiliriz.

Strese karşı çözüm yolları olarak;

• Üstlerin desteğinin sağlanması

• İşin iyi yapıldığında çalışanın takdir

• Çalışanın görev tanımının yapılması

• Organizasyonun düzeltilmesi

• İş yeri ortam koşullarının iyileştirilmesi

• Çalışma süresi ve izinlerin düzenlenmesi

• Maddi sorunların çözülmesi

• Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi

• Açık iletişimin gerçekleştirilmesi şeklinde tedbirler alınmalıdır.