Buradasınız : Eğitimler

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesine göre işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri yada çalışanın işinin değiştirildiği zamanlarda, kullanılan iş ekipmanının değişmesi halinde yada iş ekipmanlarının kullanımında yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ortamla beraber yeni risklerin meydana gelmesi nedeniyle yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesine göre işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri yada çalışanın işinin değiştirildiği zamanlarda, kullanılan iş ekipmanının değişmesi halinde yada iş ekipmanlarının kullanımında yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ortamla beraber yeni risklerin meydana gelmesi nedeniyle yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

6331 sayılı Kanuna bağlı olarak yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte çalışanlara verilecek eğitimlerin usul ve esasları belirlenmiştir.Bu yönetmeliğe göre çalışanlara verilecek İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

Bu başlıkları içeren iş güvenliği eğitimi çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az 1 defa,tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2 yılda en 1 defa,az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 3 yılda en az 1 defa tekrarlanır.
Çalışanlara verilecek eğitimler iş başlangıç ve devamı süresince yönetmelikte belirtilen sürelerde verilmelidir.Bu süreler;

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için en az 8 saat

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için en az 12 saat

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 16 saat olarak her çalışan için eğitimler düzenlenmelidir.

Eğitim sürelerinin bütün olarak verilmesi esas olmakla beraber, 4 saat ve katları şeklinde de verilebilir. Eğitim sonunda ölçme değerlendirme yapılır,gerekirse iş güvenliği eğitimi tekrarlanır.İş güvenliği eğitimi sonunda katılım belgesi her çalışan için düzenlenir.İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz,eğitimde geçen süreler çalışma süresinden sayılır.